ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Definities en toepasselijkheid


1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Indivipro Netherlands B.V. c.q. Intera Projects
B.V. c.q. Carpetlinq B.V., gevestigd te Enter;

Wederpartij: degene met wie Gebruiker een overeenkomst heeft
gesloten alsmede degene aan wie Gebruiker een offerte heeft
uitgebracht;

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij, daaronder
begrepen aanbiedingen en offertes van Gebruiker alsmede alle
overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij.

1.3 Gebruiker wijst uitdrukkelijk eventueel door Wederpartij van
toepassing verklaarde (algemene) (inkoop)voorwaarden van de
hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van
Wederpartij naar dergelijke (algemene) voorwaarden.
Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Wederpartij
dient uitdrukkelijk schriftelijk met Gebruiker te worden
overeengekomen.

1.4 Indien (algemene) voorwaarden van Wederpartij toch (mede)
toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele
tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Gebruiker.

2. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders in de offerte is vermeld. Afbeeldingen, catalogi,
tekeningen en verdere gegevens die Gebruiker verstrekt, zijn voor
Gebruiker niet bindend en geven slechts een algemene
voorstelling van zaken tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. Indien
een offerte van Gebruiker een vrijblijvend aanbod bevat en dit
aanbod door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft Gebruiker het
recht dit aanbod onverwijld na de aanvaarding te herroepen.

2.2 Wederpartij is gehouden Gebruiker tijdig alle informatie te
verstrekken, welke Gebruiker naar haar oordeel voor correcte
uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is
gebaseerd op de daartoe door Wederpartij verstrekte informatie,
waarbij Gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid
daarvan. De door de Wederpartij verstrekte informatie zal als
uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de
overeenkomst.
Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid
en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker verstrekte informatie,
ook indien deze van derden afkomstig is. Indien achteraf blijkt dat
de voornoemde informatie (deel) onjuist of onvolledig is geweest,
vrijwaart Wederpartij Gebruiker voor alle mogelijk hieruit
voortvloeiende aanspraken, waaronder die van derden.

2.3 Een overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij komt
eerst tot stand nadat Gebruiker de opdracht van de Wederpartij
schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering van de
overeenkomst is begonnen.

2.4 Eventueel door Gebruiker verstrekte incidentele adviezen bij
door Wederpartij overgelegde (bouw)tekeningen hebben een
vrijblijvend karakter. De Wederpartij dient bedoeld advies te
(laten) controleren.

3. Wijzigingen en meerwerk
3.1. Door de Wederpartij na het verstrekken van de opdracht
respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met
Gebruiker alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de)
overeenkomst moeten door de Wederpartij schriftelijk aan
Gebruiker worden gemeld, vóórdat Gebruiker een aanvang met
de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze
wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Gebruiker en de
Wederpartij gesloten overeenkomst nadat Gebruiker deze
wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering
daarvan is begonnen. Indien de door de Wederpartij gewenste
wijzingen naar het oordeel van Gebruiker een deugdelijke
uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Gebruiker
gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de Wederpartij
buitengerechtelijk te ontbinden. Gebruiker is in dit geval niet
aansprakelijk voor enige dientengevolge door de Wederpartij
geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen,
volgend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de
Wederpartij.

3.2 Indien Gebruiker de wijzigingen in de oorspronkelijke
overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is
begonnen (ook ingeval door haar geen schriftelijke melding als
bedoeld in art. 3.1. is ontvangen), is de Wederpartij verplicht alle
daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk
aan Gebruiker te voldoen, onverminderd de overige
betalingsverplichtingen van de Wederpartij ter zake van de met
Gebruiker gesloten overeenkomst.

3.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in
de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door
Gebruiker opgegeven termijnen worden verlengd met de periode
van de vertraging, onverminderd het in deze algemene
voorwaarden ter zake van overmacht bepaalde. Gebruiker is ter
zake van de vertraging nimmer aansprakelijk jegens de
Wederpartij.


4. Termijnen, levering, levertijd, oplevering en annulering.

4.1 De door Gebruiker in verband met de uitvoering van de
overeenkomst aan de Wederpartij opgegeven
termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en
zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien
het gaat om uiterste termijnen. Gebruiker is derhalve niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de zijde van de
Wederpartij als gevolg van vertraging in de levering op basis van
de door Gebruiker verstrekte, indicatieve, termijnen voor
(op)levering. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker, ook voor
mogelijke aanspraken van derden in dit verband.

4.2 Indien buiten de in artikel 3 bedoelde gevallen de uitvoering van
overeenkomst door Gebruiker niet binnen de overeengekomen
termijn kan plaatsvinden, zal Gebruiker de Wederpartij zo spoedig
mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan
worden uitgevoerd. Gebruiker is in dit verband tevens gerechtigd
de overeenkomst in deelleveranties uit te voeren. Alsdan wordt
iedere deelleverantie als een afzonderlijke levering beschouwd.

4.3 Indien enige door Gebruiker opgegeven termijn wordt
overschreden, is Gebruiker ter zake eerst in verzuim nadat de
Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en
Gebruiker een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar
verplichtingen jegens de Wederpartij te voldoen. Deze redelijke
termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk
overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende
overeenkomst.

4.4 De Wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Gebruiker
nauwkeurig te melden wanneer en waar de door Gebruiker te
leveren zaken dienen te worden afgeleverd. De Wederpartij is
verplicht alle door Gebruiker met het oog op verzending van de
zaken samenhangende informatie te verstrekken. Indien de
Wederpartij geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het
magazijn van Gebruiker als plaats van aflevering. Als tijdstip van
levering geldt het moment dat de te leveren zaken ter lossing
worden aangeboden op het door de Wederpartij opgegeven
adres. Wanneer de te leveren zaken onverhoopt niet in ontvangst
worden genomen is niettemin vanaf dat moment het risico van de
zaken voor de Wederpartij.

4.5 De Wederpartij zal ter plaatse van het aangenomen werk door
middel van blijvende markeringen de juiste plaats van de
constructie aangeven en zal de maten en de plaatsing van de
constructie in het werk regelmatig op juistheid controleren.

4.6. De Wederpartij zorgt voor het verkrijgen van alle eventueel
benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of
toewijzingen en is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het
ontbreken hiervan.

4.7 Gebruiker is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de
Wederpartij jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft
voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de
Wederpartij alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.

4.8 Annuleringen zijn uitsluitend toegestaan, indien deze schriftelijk
worden gedaan, en wel uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van
de door Gebruiker toegestuurde opdrachtbevestiging, mits het
standaard voorraadmateriaal betreft.

In geval van annulering is Wederpartij aan Gebruiker verschuldigd
alle in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten, onverminderd het
recht van Gebruiker op vergoeding van de volledige schade.

4.9 Speciaal bestelde goederen, zijnde niet standaard
voorraadmateriaal, kunnen niet meer geannuleerd worden. Voor
zover de Wederpartij niettemin zou annuleren of zou weigeren
bedoelde speciaal bestelde goederen af te nemen, is Wederpartij
aan Gebruiker verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte
werkelijke kosten, alsmede de gederfde winst, onverminderd het
recht van Gebruiker op vergoeding van de volledige schade.


5 (Overige) uitvoeringsverplichtingen van Wederpartij

5.1 Bij opdrachten tot montage neemt de Wederpartij op zich de
door Gebruiker verzonden materialen op zijn kosten in ontvangst
te nemen en in een daarvoor geschikte droge en afsluitbare
ruimte op te slaan. Deze ruimte dient ten opzichte van het door
Gebruiker uit te voeren werk gelegen te zijn in de onmiddellijke
nabijheid van dat werk en vrij voor Gebruiker toegankelijk te zijn.

5.2 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat, Gebruiker ten
behoeve van de voortgang van de werkzaamheden, steeds over
voldoende elektriciteit, voldoende kunstlicht, water en andere
voor de uitvoering noodzakelijke energie en benodigde
hulpmiddelen, kan beschikken.

5.3 Bij installatie van lichtbakken, verwarming, airconditioning,
vensters en andere openingen en alle andere werkzaamheden,
die niet door Gebruiker worden verricht zal Wederpartij
verantwoordelijk zijn voor juiste coördinatie en synchronisatie van
deze werkzaamheden met die door Gebruiker uit te voeren.


6. Prijzen, tarieven, facturering en reclames

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de door Gebruiker
opgegeven prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en
eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen
(daaronder begrepen leges voor vergunningen). De prijzen en
tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte /
prijslijst genoemde overeenkomst / roerende zaken conform de
opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

6.2 Gebruiker heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende
factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte
dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de
Wederpartij in rekening brengen.

6.3 Indien sprake is van deelleveranties is Gebruiker gerechtigd ter
zake van iedere deelleverantie afzonderlijk te factureren.

6.4 Reclames met betrekking tot de inhoud van de factuur dienen
schriftelijk en gedocumenteerd bij Gebruiker te worden
ingediend, uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum. Wederpartij is
niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen
wegens reclames als in dit artikel bedoeld. Indien Wederpartij niet
binnen de in dit artikel gestelde termijn heeft gereclameerd,
vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook,
terzake van hetgeen waarover hij had kunnen reclameren.


7. Eigendomsvoorbehoud van Gebruiker

7.1 De door Gebruiker geleverde (of nog te leveren) zaken blijven
eigendom van Gebruiker, totdat de Wederpartij volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker uit
hoofde van enige met Gebruiker gesloten overeenkomst tot het
leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of
diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de
nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
De Wederpartij is in dit kader verplicht voor zorgvuldige bewaring
van de geleverde zaken zorg te dragen.

7.2 Zolang de Wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is hij
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker
niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of
anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, anders
dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

7.3 In het geval de Wederpartij zijn verplichtingen, tot zekerheid
waarvoor het eigendomsvoorbehoud strekt, jegens Gebruiker niet
nakomt, is Gebruiker gerechtigd om de geleverde zaken bij de
Wederpartij of derden die de zaken voor de Wederpartij houden
weg te (doen) halen, waartoe de Wederpartij of derden alle
medewerking zal/zullen verlenen.


8. Zekerheden

8.1 Het is de Wederpartij zolang hij niet volledig aan zijn
betalingsverplichting(en) heeft voldaan, niet toegestaan de
geleverde zaken aan derden af te staan, af te geven,

in pand te geven (bezitloos dan wel vuistpand) of anderszins deze
geleverde zaken tot zekerheid te stellen dan wel aan verhaal te
onttrekken.

8.2 Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek
van Gebruiker (aanvullende) zekerheid te verstrekken dan wel
bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de
nakoming van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij
jegens Gebruiker, uit hoofde van met Gebruiker gesloten
overeenkomst(en).


9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
met de Wederpartij buitengerechtelijk door middel van een
schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden. Gebruiker is ter zake jegens de Wederpartij niet
aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden schade, van
welke aard en omvang dan ook.

9.2 In geval van tijdelijke overmacht is Gebruiker gerechtigd de
termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden
uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke
verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes
maanden duurt, kan de Wederpartij (gedeeltelijke) ontbinding
van de overeenkomst verlangen, zonder dat de Wederpartij recht
heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)
verplichtingen van de Wederpartij ter zake van het reeds door
Gebruiker uitgevoerde deel van de overeenkomst.

9.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle
feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de
overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken,
waarop Gebruiker geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn
aan schuld van Gebruiker, noch krachtens wet, rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Gebruiker
komen. Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder
geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend:
bedrijfsstoring, werkstaking, overmatig ziekteverzuim van
personeel van Gebruiker, storing in de energie- of
materiaalaanvoer, transportmoeilijkheden, fileproblematiek,
brand, explosies, molest, oorlogen, overheidsmaatregelen welke
een directe invloed hebben op de uitvoering van de
overeenkomst, tekortkomingen van derden (waaronder
toeleveranciers) die - al dan niet op verzoek van Gebruiker- bij de
uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken,
bedrijfsstoring, staking, faillissement, surseance van betaling of
het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke
personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van Gebruiker
in de meest ruime zin van het woord.

9.4 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is Gebruiker bevoegd het reeds
verrichte respectievelijk het te verrichten deel van de
overeenkomst afzonderlijk te factureren.


10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle door Gebruiker aan de Wederpartij ter beschikking gestelde
documenten en gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, etc.)
zijn door Gebruiker met zo groot mogelijke zorgvuldigheid
opgesteld. De Wederpartij dient genoemde documenten en
gegevens te (laten) controleren. Gebruiker aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die (bijvoorbeeld) voortvloeit uit
afwijkingen tussen de door Gebruiker verstrekte documenten en
gegevens en de werkelijke situatie, tenzij deze schade is
veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove
onzorgvuldigheid van Gebruiker.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders met de Wederpartij is
overeengekomen behoudt Gebruiker alle auteursrechten en
overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of
soortgelijke rechten op alle aan de Wederpartij verstrekte
documenten en gegevens, tekeningen, berekeningen, modellen
en overige documentatie.

10.3 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde
rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Gebruiker te vervreemden, te bezwaren, te
kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te
gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan
derden te beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van
enige vergoeding.


11. Betaling

11.1 Betaling door de Wederpartij dient binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

Eventuele kortingen/ kredietbeperkingstoeslagen staan op de
factuur vermeld.
Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als
fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de
Wederpartij, uit welken hoofde en om welke reden dan ook,
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Indien de waarde van de door Wederpartij aan Gebruiker
verstrekte opdracht het bedrag van € 5.000,00 overschrijdt, is
Gebruiker gerechtigd om 50% vooruit te factureren.

11.3 Gebruiker houdt zich het recht voor om, zulks ter eigen
beoordeling, 100% van de opdrachtwaarde vooruit te factureren,
alvorens een aanvang te nemen met de werkzaamheden c.q. de
bestelde zaken te leveren.

11.4 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter
afdoening van de verschuldigde renten en kosten en vervolgens
van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de
Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.

11.5 Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij
zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij
een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt
gerekend. Voorts zijn alsdan voor rekening van de Wederpartij
alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die
Gebruiker ter zake van incassering van haar vordering(en) op de
Wederpartij moet maken, onverminderd de aan Gebruiker
overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of
nakoming.


12. Reclames/klachten

12.1 Bij franco levering dient de Wederpartij zichtbare tekorten of
beschadigingen direct doch uiterlijk binnen 48 uur na franco
levering op de afleveringsbon of het vervoerdocument te laten
aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal
te laten opmaken. Indien de zaken franco worden geleverd aan
een derde die deze zaak houdt voor de Wederpartij, dan is de
Wederpartij verplicht de in dit artikel genoemde controle te doen
uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft
ontvangen. Ook dan moet schriftelijke melding aan Gebruiker
volgen binnen de gestelde termijn van 48 uur na franco levering.

12.2 Bij levering af magazijn of fabriek dient de Wederpartij terstond
na levering de zaken te controleren, om te beoordelen of deze
voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de
bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de
overeengekomen kwaliteitseisen.

12.3 De Wederpartij dient klachten betreffende tekorten of
beschadigingen die redelijkerwijs niet binnen 48 uur na levering
kunnen worden geconstateerd binnen acht dagen na constatering
of binnen acht dagen nadat de tekorten of beschadigingen
redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk
ter kennis van Gebruiker te brengen. Tekorten of beschadigingen
kunnen redelijkerwijs geconstateerd worden indien de
Wederpartij deze door betrekkelijk eenvoudige steekproeven bij
of kort na de ontvangst van de goederen had kunnen ontdekken.
Vóór verwerking dient de Wederpartij tekorten of beschadigingen
terstond schriftelijk aan Gebruiker te melden.

12.4 De Wederpartij is niet gerechtigd de zaken van Gebruiker te
retourneren.
Bij een gegrond bevonden klacht komt Gebruiker de
zaken zelf bij de Wederpartij ophalen. De Wederpartij dient
ervoor zorg te dragen dat de zaken zich alsdan zo veel als mogelijk
in de originele staat en verpakking bevinden.

12.5 Indien Gebruiker de Wederpartij geen voorafgaande schriftelijke
toestemming heeft gegeven de zaken aan haar te retourneren is
Gebruiker gerechtigd een dergelijke retourzending te weigeren
en/of de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te
slaan (onder derden) en ze aldus ter beschikking van Wederpartij
te houden. Indien Gebruiker een dergelijke retourzending onder
zich houdt, impliceert dit geen aanvaarding. De betalingsplicht
van de Wederpartij wordt hierdoor niet opgeschort.

12.6 Indien de Wederpartij zaken aan Gebruiker wenst te retourneren
om redenen die geen verband houden met de in dit artikel
omschreven tekorten of beschadigingen en Gebruiker toch,
geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retourneren overgaat,
geldt dat deze retouren slechts worden geaccepteerd tegen een
bedrag dat gelijk is aan de netto factuurwaarde, minus 10%.
Gebruiker zal enkel overgaan tot acceptatie van de in dit lid
omschreven retouren, indien deze in haar voorraad te
herintegreren zijn.

12.7 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door
Gebruiker geven de Wederpartij nimmer het recht zijn
betalingsverplichtingen jegens Gebruiker op te schorten.

12.8 Indien Gebruiker een klacht gegrond acht, is Gebruiker gerechtigd
de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel
anderszins de klachten te (doen) verhelpen. Gebruiker is in dit
verband niet aansprakelijk voor enige door Wederpartij ten
gevolge van de klachten geleden (gevolg)schade, tenzij sprake is
van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van
Gebruiker.

12.9 Indien de door Gebruiker geleverde zaken niet aan de
overeenkomst beantwoorden en Gebruiker zich ter zake niet op
overmacht kan beroepen is Gebruiker slechts gehouden tot
kostenvrije herlevering. Indien herlevering om welke reden dan
ook niet meer mogelijk is, dan heeft Gebruiker het recht de
netto factuurwaarde van de zaken te vergoeden.

12.10 De Gebruiker heeft steeds het recht bij gerechtvaardigde
reclamaties tot omruiling of herstel van de geleverde, foutieve
hoeveelheid over te gaan. De Wederpartij moet Gebruiker
daartoe tijdig in de gelegenheid stellen.

12.11 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of
beschadigingen indien de zaken door Wederpartij zijn
doorverkocht, bewerkt of verwerkt noch indien de Wederpartij
deze tekortkomingen of beschadigingen niet binnen de in dit
artikel vermelde termijn(en) aan Gebruiker kenbaar heeft
gemaakt.


13. Aansprakelijkheid

13.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe door
Wederpartij geleden schade voor zover en zoals in dit artikel
bepaald.

13.2 Indien Gebruiker de overeenkomst (mede) uitvoert aan de hand
van door de Wederpartij verstrekte informatie, waaronder
vervaardigde tekeningen, welke informatie achteraf niet juist/niet
volledig blijkt te zijn, is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor
schade die de Wederpartij ten gevolge van de
onjuistheid/onvolledigheid in deze informatie lijdt, tenzij deze
schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te
stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.

13.3 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden
bepaalde is Gebruiker niet aansprakelijk voor enige door de
Wederpartij (of derden) geleden of te lijden schade, van welke
aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of
voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst daaronder
begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij of derden
toebehorende zaken alsmede indirecte schade, daaronder
(bijvoorbeeld) begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,
tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
onzorgvuldigheid van Gebruiker.
Gebruiker is derhalve ook niet
aansprakelijk voor:

- schade die de Wederpartij lijdt ten gevolge van persoonlijke
ongevallen;

- schade die de Wederpartij lijdt aan roerende en onroerende
zaken;

- het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde
als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden,
hetzij direct, hetzij indirect bij de Wederpartij of derden
veroorzaakt; tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen
grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.

13.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van
welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze
samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden,
fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die
door Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.

13.5 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden
op Gebruiker enige aansprakelijkheid jegens de Wederpartij
mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag
(exclusief omzetbelasting), dat aan Wederpartij in rekening is
gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden
waarin de oorzaak van de schade is gelegen, althans tot maximaal
€ 5.000,= (zegge: vijfduizend euro).
De eventueel door Gebruiker
aan Wederpartij verschuldigde schadevergoeding zal echter
nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid
van Gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt.

Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee
gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker. Een reeks
van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij
als één schadegeval/ gebeurtenis. Voor zover in voorkomend
geval nog niet aan Wederpartij is gefactureerd dient in
voornoemde tekst van dit artikel(lid) voor “factuurbedrag” te
worden gelezen het overeengekomen tarief of gangbare tarief dat
aan Wederpartij in rekening zou worden gebracht voor de
geleverde materialen/verrichte werkzaamheden, waarin de
oorzaak van de schade is gelegen.

13.6 Wederpartij is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat
Gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet
behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld schriftelijk aan
Gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde
aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor
bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die
kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend
te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te
dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde
termijn.

13.7 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van
derden ter zake van schade in verband met de door Gebruiker
uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan
dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk
te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker en de
Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel
verwijt treft.


14. Kwaliteit

14.1 Gebruiker staat jegens de Wederpartij niet in voor:

A. Verkleuringen of krimpen van de raamdecoratie, tapijt c.q.
karpetten en stoffen en niet aansluitende patronen.
Afwijkingen
in kleur, patroon, gewicht, uitvoering, en dessins is inherent aan
de eigenschap van het materiaal. Door het gebruik van organische
kleurstoffen in de productie van geëloxeerde delen en profielen
kunnen kleurafwijkingen niet vermeden worden. Evenzo zijn
kleur- en nerfafwijkingen bij natuurproducten onvermijdelijk en
geen grond tot klachten, zolang ze binnen het kader van de
gestelde normen vallen.

B. Lengteverschillen van het geweven materiaal, als gevolg van
verandering in de luchtvochtigheid en temperatuur van c.q. in de
ruimte waar het materiaal wordt bevestigd c.q. gebruikt.

C. Weeffouten en oneffenheden.


15. Opschorting en ontbinding

15.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen
(waaronder betalingsverplichtingen) jegens Gebruiker niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Gebruiker gerechtigd
onverminderd alle overige aan Gebruiker toekomende rechten
de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te
schorten totdat de Wederpartij alsnog volledig zijn verplichtingen
jegens Gebruiker is nagekomen. Klacht- en retourafhandeling
behoren tot Gebruikers opschortingsrechten.

15.2 Gebruiker heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten,
het recht de met de Wederpartij gesloten overeenkomst, zonder
(verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, door middel van een schriftelijke
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

A. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in deze
algemene voorwaarden;

B. de Wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of
meer van zijn verplichtingen jegens Gebruiker uit hoofde van de
overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk
nakomt.

C. aan de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt
verleend, het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd
of de Wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt, de Wederpartij
aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met
dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien
met betrekking tot de Wederpartij toepassing wordt verzocht of
verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

D. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd en/of
de ondernemingsactiviteiten van de Wederpartij feitelijk worden
gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

E. het vermogen van de Wederpartij onder bewind of beheer
wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van de Wederpartij
beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt
gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de

Wederpartij verhaal wordt gezocht.

F. de zeggenschapsverhouding zich bij de Wederpartij zodanig
wijzingen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de
verplichtingen van de Wederpartij niet meer kan worden
gewaarborgd of in gevaar komt.

G. er gezien de wijze van communiceren en (af)handelen van
lopende zaken in redelijkheid van Gebruiker geen voortzetting van
samenwerking en uitvoering aan de overeenkomst kan worden
verlangd.


16. Hoofdelijkheid

Indien met de Wederpartij meerdere (rechts)personen of
vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk
gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit door hen
met Gebruiker gesloten overeenkomst, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn.


17. Nietigheid/vernietigbaarheid

Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene
voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de
geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze
algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of
nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op
wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen
overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of
vernietigbaarheid gekend zouden hebben.


18. Toepasselijk recht en geschillenregeling

18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij,
daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Gebruiker
alsmede alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk
uitgesloten

18.3 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met
de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Wederpartij, waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
rechtbank Overijssel, locatie Almelo, tenzij bepalingen van
dwingend recht anders voorschrijven.


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 60229950.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY

1. Definitions and scope

1.1 In these General Terms and Conditions:
User means the private limited liability company Indivipro
Netherlands B.V. or, as the case may be, Intera Projects B.V. or, as
the case may be, Carpetlinq B.V., established in Enter, The
Netherlands.
Other Party means any party with whom User has entered into an
agreement or to whom User has submitted a proposal.
1.2 These General Terms and Conditions apply to all legal
relationships between User and the Other Party, including all
offers and proposals issued by User and all agreements made
between User and the Other Party.
1.3 Any (general) terms and conditions (of purchase) put forward by
the Other Party are expressly excluded, even if the Other Party
previously referred to such terms and conditions. In order for the
Other Party’s (general) terms and conditions to apply, User must
expressly agree to them in writing.
1.4 In the event of any inconsistency, if the Other Party’s (general)
terms and conditions are (also) held to be applicable, User’s
General Terms and Conditions prevail.

2. Offer, information, and making of the agreement
2.1 All proposals issued by User are free of obligation, unless
expressly stated otherwise in the proposal. Any images,
catalogues, drawings or other information provided by User are
for general information purposes only and not binding upon User,
unless expressly stated otherwise. If User’s proposal includes an
offer that is free of obligation and the Other Party accepts the
offer, User is entitled to withdraw the offer without delay after its
acceptance.
2.2 The Other Party must provide User in good time with all such
information as User considers necessary for the proper
performance of the agreement. The offer will be based on the
information so provided by the Other Party and User may rely on
such information being accurate and complete. The information
provided by the Other Party will form the basis for the making of
the agreement. The Other Party warrants that the information
supplied to User is accurate, complete and reliable, even if
originating from a third party. If, with hindsight, all or any part of
information proves to have been incorrect or incomplete, the
Other Party will indemnify User against any and all ensuing claims,
including claims by third parties.
2.3 No agreement will come into existence between User and the
Other Party until User accepts the order placed by the Other Party
in writing or starts work under the agreement.
2.4 Occasional advice from User on (construction) drawings
presented by the Other Party are free of obligation. The Other
Party should check or arrange for such advice to be checked.

3. Changes and additional work
3.1. If, after the order has been placed or the agreement has come
into existence, the Other Party requires changes to be made to
the (performance of the) agreement, the Other Party must so
inform User in writing before User starts work under the
agreement. Such changes will not become part of the agreement
between User and the Other Party until after User agrees to the
changes in writing or starts implementing the changes. Where the
changes required by the Other Party would, in User’s opinion,
prevent the agreement from being properly performed, User is
entitled to terminate the agreement with the Other Party out of
court on that ground. In such case, User is not liable for any loss
or damage of any nature or scope whatsoever incurred by the
Other Party as a result. Any problems arising from such changes
are at the Other Party’s risk and expense in all cases.
3.2 If User agrees to the changes to the original agreement or starts
implementing the changes (even if User did not receive a written
notification as referred to in Clause 3.1), the Other Party must
reimburse User for all ensuing (extra) costs by way of ‘costs of
variations’, without this affecting the Other Party’s other payment
obligations under the agreement with User.
3.3 Without restricting the generality of the provisions on force
majeure set out in these General Terms and Conditions, if the
changes referred to above cause a delay in the performance of
the agreement, the time periods quoted by User will be extended
by the period of the delay. User is in no event liable to the Other
Party for any such delay.

4. Time periods, delivery, delivery deadline, completion, and
cancellation
4.1 Time periods/delivery deadlines given for the performance of the
agreement are indicative only and are in no event of the essence,
even if they are ultimate deadlines. Accordingly, User is not liable
for any loss or damage incurred by the Other Party as a result of a
delayed delivery based on the indicative times for delivery or
completion given by User. The Other Party must indemnify User in
this regard, including against any claims by third parties.
4.2 If, in cases other than those referred to in Clause 3, User is unable
to perform the agreement within the agreed time, User will
provide the Other Party as soon as possible with a deadline by
which the agreement can be performed. In that regard, User may
perform the agreement by making partial deliveries. Each such
partial delivery will then be treated as a separate delivery.
4.3 If a deadline given by User is missed, User will not be in default
until after the Other Party has sent User written notice of default,
allowing User a reasonable period in which to perform its
obligations to the Other Party. Such reasonable period will at least
equal half of the period originally agreed for the performance of
the agreement.
4.4 At User’s first request, the Other Party must state clearly where
and when User is to deliver the goods. The Other Party must
provide User with all information necessary to ship the goods. If
the Other Party fails to provide a location for the delivery, delivery
will be made ex User’s warehouse. The time of delivery will be the
time when notice is given that the goods are ready for unloading
at the address stated by the Other Party. In the unlikely event that
the goods are not collected, the risk of loss of or damage to the
goods will nonetheless pass to the Other Party at that point in
time.
4.5 At the site where the work contracted for is to be carried out, the
Other Party will mark the correct location of the structure using
permanent markings, and regularly check the accuracy of the
measurements and placing of the structure as part of the work
contracted for.
4.6. The Other Party is responsible for obtaining all necessary permits,
exemptions, approvals, and/or allocations, and for all
consequences if any of these is missing.
4.7 User may suspend delivery for as long as the Other Party fails to
perform any of its obligations to User. Any such suspension will
continue until such time as the Other Party has performed its
obligations in full.
4.8 Cancellations are allowed only if made in writing within 24 hours
of receiving the order confirmation from User, provided that the
cancellation concerns materials that are routinely held in stock.
In the event of a cancellation, the Other Party must reimburse all
actual costs reasonably incurred by User, without this affecting
User’s right to be fully compensated for any loss or damage.
4.9 Specially ordered goods, i.e. goods that are not routinely held in
stock, cannot be cancelled. If the Other Party nonetheless cancels
or refuses to take delivery of any specially ordered goods, the
Other Party must reimburse all actual costs reasonably incurred
by User and the profits lost by User, without this affecting User’s
right to be fully compensated for any loss or damage.

5 Other Party’s (other) obligations
5.1 In the event of a fitting work project, the Other Party undertakes
to take delivery of the materials shipped by User at its expense,
and keep them in a lockable and dry storage facility that is fit for
purpose. The storage facility must be located in the direct vicinity
of the place where the work is to be carried out by User and be
freely accessible to User.
5.2 To ensure progress of the work, the Other Party must provide
User with sufficient electricity, sufficient artificial light, water, and
such other energy and auxiliary materials as may be necessary for
the performance of the work.
5.3 Where lighting, heating or air-conditioning is installed or other
work is carried out by parties other than User, the Other Party is
responsible for the proper coordination and synchronisation of
such work with the work to be carried out by User.

6. Prices, rates, invoicing, and complaints
6.1 Unless expressly provided otherwise, prices and rates quoted by
User are inclusive of VAT and any other government-imposed
charges (including the costs of permits). Prices and rates quoted
are valid for the agreement/goods stated in the order
confirmation/proposal/price list in accordance with the
specifications stated and for the period(s) stated.
6.2 User may at any time pass on to the Other Party all increases in
costs occurring after submitting its proposal or after the making
of the agreement.
6.3 If partial deliveries are made, User may invoice each partial
delivery separately.
6.4 Complaints about invoices must be documented and submitted to
User in writing no later than 8 days after the invoice date. The
Other Party is not entitled to suspend its payment obligations on
the grounds that it has submitted a complaint as referred to in
this clause. If the Other Party fails to submit a complaint within
the time period stated in this clause, it Party will lose all of its
rights and claims on any basis whatsoever with regard to the
matter about which it could have submitted a complaint.

7. Retention of title by User
7.1 All goods delivered (or still to be delivered) by User remain the
property of User until the Other Party has met all of its payment
obligations to User under any agreement with User for the
delivery of goods and/or services and/or the performance of
work, including any claims for breach. Accordingly, the Other
Party must ensure that the goods delivered are stored with care.
7.2 As long as it is not the owner of the goods, the Other Party is not
entitled to alienate, encumber or otherwise dispose of the goods
without User’s prior written consent, except in the normal
conduct of its business.
7.3 If the Other Party fails to meet its obligations to User, as security
for the performance of which this retention-of-title clause is
intended, User may repossess the goods delivered from the Other
Party or any third party that is holding the goods on the Other
Party’s behalf, and the Other Party or such third party will lend
their full cooperation.

8. Security
8.1 As long as it fails to meet its payment obligation(s) in full, the
Other Party is not permitted to part with the goods or give the
goods to a third party, or create a lien (either possessory or nonpossessory) on the goods for the benefit of a third party, or
otherwise use the goods delivered as security or place such goods
outside the creditor’s reach. 8.2 At User’s first request, the Other
Party undertakes to provide (additional) security or supplement
any existing security for the performance of its payment
obligations to User under any agreement(s) concluded with User.
9. Force majeure
9.1 In the event of force majeure, User may terminate the agreement
with the Other Party without court order by means of a written
notification. In such case, User is not liable to the Other Party for
any loss or damage of any nature or scope whatsoever incurred
by the Other Party as a result.
9.2 If the force majeure is temporary, User may extend the period
within which the agreement is to be performed by the time of the
temporary delay. If the delay lasts longer than six months, the
Other Party may demand that all or some part of the agreement
be terminated, without the Other Party being entitled to any
damages, and without this affecting the Other Party’s (payment)
obligations for the part of the agreement that has already been
performed by User.
9.3 For the purpose of this clause, force majeure means any facts or
circumstances that (temporarily) prevent performance of the
agreement or make it impossible for User to perform the
agreement (temporarily) and which are beyond User’s control,
and for which User is not at fault, and which are not otherwise
attributable to User by law, contractually, or according to
generally accepted opinion. Such facts or circumstances include,
without limitation, business interruptions, strikes, excessive
sickness absences of User’s employees, interruptions to the
supply of energy or materials, transport problems, road
congestion problems, fire, explosions, perils of war, war,
government measures directly impacting the performance of the
agreement, defaults of third parties (including suppliers) involved
in the performance of the work at User’s request or otherwise,
business interruptions at, bankruptcy or suspension of payments
of, or applicability of the Debt Rescheduling (Private Individuals)
Act to User’s (in)direct suppliers in the broadest sense of the
word.
9.4 If, at the time when the force majeure occurs, User has already
performed part of its obligations or can perform only part of its
obligations, User may invoice separately the part of the
agreement that it has performed or can perform.

10. Intellectual property rights
10.1 All documents and information that User makes available to the
Other Party (such as drawings, calculations, etc.) have been
prepared by User with the highest possible care. The Other Party
should check or arrange for such documents and information to
be checked. User accepts no liability for any loss or damage
arising from (for example) inconsistencies between the
documents and information supplied by User and the actual
situation, unless such loss or damage is caused by an intentional
act or omission or equivalent gross carelessness on User’s part.
10.2 Unless expressly agreed otherwise with the Other Party, User
remains the owner of the copyright and all other intellectual or
industrial property rights or similar rights in the documents,
information, drawings, calculations, designs, and other
documentation supplied to the Other Party.
10.3 Without User‘s express prior consent, the Other Party is expressly
prohibited from alienating, encumbering, copying, reproducing,
publishing or otherwise using or commercially exploiting or having
others commercially exploit the rights and items referred to in
Clause 10.2, or otherwise making such rights or items available to
any third party, whether or not for payment.

11. Payment
11.1 Payment must be made by the Other Party within 14 (fourteen)
days of the invoice date, unless otherwise agreed in writing.
Any discounts/credit surcharges are stated on the invoice. All
payment deadlines are to be considered to be of the essence,
unless expressly otherwise agreed in writing. Any right of the
Other Party to a set-off on any basis or for any reason whatsoever
is expressly excluded.
11.2 If the value of the order placed with User exceeds an amount of
EUR 5,000, User may invoice 50% in advance.
11.3 User reserves the right, at its discretion, to invoice 10% of the
order value in advance before starting work or delivering the
goods ordered.
11.4 Payments made by the Other Party will be allocated first against
any interest and charges owed and then against the oldest
outstanding invoices, even if the Other Party states that the
payment concerns a more recent invoice.
11.5 If the Other Party fails to pay or fails to pay in full or in a timely
fashion, the Other Party will owe interest on the overdue invoice
amount at the statutory (commercial) rate, without prior notice of
default being required, and with any part of a month counting as
a full month. In such case, the Other Party must also reimburse all
(extra)judicial costs reasonably incurred by User in collecting
payment from the Other Party, without this affecting any of User’s
other rights, including its right to damages or specific
performance.

12. Complaints
12.1 If delivery is made free of charge, the Other Party must have any
visible deficiency or damage noted on the delivery receipt or
transport document or have the carrier draw up an official report
of such deficiency or damage immediately but in any case within
48 hours of delivery. If the goods are delivered free of charge to a
third party instructed to hold the goods on behalf of the Other
Party, the Other Party must arrange for the inspection referred to
in this clause to be carried out within 24 hours of such third party
receiving the goods on its behalf. In such case, the User must als
be notified within the stated period of 48 hours after delivery.
12.2 If delivery is made ex User’s warehouse or factory, the Other
Party must check the goods immediately after delivery to see
whether they conform to the agreement, especially in terms of
specificity, quantity, and agreed quality standards.
12.3 The Other Party must submitted any complaint about any
deficiency or damage that could not reasonably be discovered
within 48 hours of delivery to User in writing within eight days of
discovery or within eight days after such deficiency or damage
could reasonably have been discovered. Such deficiency or
damage could reasonably have been discovered if the Other Party
could have discovered it by taking fairly simple samples upon or
shortly after receiving the goods. The Other Party must notify
User immediately in writing of any deficiency or damage prior to
processing.
12.4 The Other Party is not permitted to return any goods to User. If a
complaint is considered to be valid, User will come and collect the
goods from the Other Party. The Other Party must ensure that the
goods are in their original condition and packaging if possible.
12.5 If User did not give the Other Party prior written permission to
return the goods to User, User may refuse the returns and/or
arrange for the returns to be stored (by a third party) at the Other
Party’s risk and expense and so to keep them at the Other Party’s
disposal. By keeping the returns, User does not implicitly accept
such returns. Nor does this suspend the Other Party’s payment
obligation.
12.6 If the Other Party wishes to return any goods to User for reasons
unrelated to any deficiency or damage as described in this clause,
and User accepts the returns although it has no obligation to do
so, such returns will be considered to have been accepted for an
amount equal to their invoice value less 10%. User will accept any
returns as described in this Clause 13.6 only if they can be
reintegrated to the stock. 12.7 Any complaint about User’s
performance of the agreement will in no event entitle the Other
Party to suspend its payment obligations to User.
12.8 If it considers a complaint to be valid, User is entitled to reperform the agreement or arrange for the complaint to be
resolved in any other manner. In such case, User is not liable for
any (consequential) loss or damage incurred by the Other Party
as a result of the complaint, unless caused by an intentional act or
omission or equivalent gross carelessness on User’s part.
12.9 If goods delivered by User do not conform to the agreement and
User cannot rely on force majeure, User’s sole obligation is to redeliver at no cost. If, for any reason, redelivery is not possible,
User is entitled to refund the net invoice value of the goods.
12.10 In all cases, if a complaint is justified, User may exchange or
remedy the incorrect quantity delivered. The Other Party must
allow User time to do so.
12.11 User is in no event liable for any deficiency or damage if the goods
are resold or processed by the Other Party or if the Other Party
failed to notify User of such deficiency or damage within the time
period(s) stated in this clause.

13. Liability
13.1 User is only liable for any direct loss or damage incurred by the
Other Party as and to the extent provided in this clause.
13.2 If User performs the agreement (partly) in reliance on information
provided by the Other Party, including any drawings, and the
information later proves to be inaccurate/incomplete, User is in
no event liable for any loss or damage incurred by the Other Party
as a result of the inaccurate or incomplete information, unless
caused in part by an intentional act or omission or equivalent
gross carelessness on User’s party.
13.3 Without restricting the generality of the other provisions set out
in these General Terms and Conditions, User is not liable for any
loss or damage incurred by the Other Party (or any third party) of
any nature and/or scope whatsoever connected with or arising
from the performance of the agreement, including any damage to
property of the Other Party or any third party, or any indirect loss
or damage, including (for example) consequential loss, loss of
profits, lost savings or losses caused by a business stoppage,
unless caused by an intentional act or omission or equivalent
gross carelessness on User’s part. Accordingly, User is also not
liable for:
- any loss incurred by the Other Party as a result of personal
accidents;
- any damage to moveable or immoveable property incurred by
the Other Party;
- any loss of value added to the goods delivered as a result of all
or some of those goods becoming unusable, either directly or
indirectly caused by the Other Party or a third party, unless
involving an intentional act or omission or equivalent gross
carelessness on User’s part.
13.4 User is in no event liable for any loss or damage or costs of any
nature or scope whatsoever in any way connected with or arising
from any act, omission, error and/or the quality of the work
delivered by a third party engaged by User to perform the
agreement, unless such loss or damage is caused in part by an
intentional act or omission or equivalent gross carelessness on
User’s part.
13.5 If and to the extent that, despite the foregoing provisions, User is
held liable to the Other Party on any basis whatsoever, its liability
is limited to no more than the invoice amount (exclusive of VAT)
charged to the Other Party for the materials/services delivered
that were the cause of the loss or damage, subject to a maximum
of EUR 5,000 (in words: five thousand euros). However, any
compensation payable by User to the Other Party will in no event
exceed the amount covered by User’s liability insurance in any
particular situation.
An exception to this rule is where the loss or damage is caused by
an intentional act or omission or equivalent gross carelessness on
User’s part. For this purpose, a series of connected
events/instances of loss or damage count as a single
event/instance. For the purpose of this clause, if no invoice has
yet been sent to the Other Party, the term “invoice amount”
means the agreed rate or the usual rate that the Other Party was
going to be charged for the materials/services delivered that were
the cause of the loss or damage.
13.6 If the Other Party is or remains of the opinion that User failed to
perform the agreement fully, properly or in a timely fashion, the
Other Party must so notify User in writing without delay and bring
its claims before a court within one year of the date of such
notification or within one year after such notification should have
been made, failing which the Other Party loses all its rights (of
action) in that regard on expiry of the time period stated.
13.7 The Other Party must indemnify User against any claims by third
parties for loss or damage connected with the agreements
performed by User, unless it is established in a court of law that
such claims have resulted from an intentional act or omission or
equivalent gross carelessness on User’s part, and the Other Party
moreover proves that it was not at fault.

14. Quality
14.1 User gives no warranty to the Other Party for:
A. Discolouration or shrinkage of window dressings, carpets, rugs
or fabrics, or mismatched patterns. Variations in colours,
patterns, weight, workmanship or design are inherent to the
properties of the material. Because of the use of organic hues in
producing eloxed parts and frames, variations in colours cannot
be avoided. Similarly, variations in colours or grains in natural
products are inevitable and do not constitute grounds for
complaints, as long as they remain within the stated standards.
B. Differences in length of woven materials resulting from a
change in air humidity or temperature of or in the area where the
materials are fitted or used.
C. Weaving errors or irregularities.

15. Suspension and termination
15.1 If the Other Party fails to perform any of its obligations (including
its payment obligations) to User, or fails to do so properly or in a
timely fashion, User may suspend performance of its obligations
to the Other Party until the Other Party has performed its
obligation to User in full, without this affecting any of User's other
rights. User’s rights of suspension include the handling of
complaints and returns.
15.2 In addition to all of its other rights, User may terminate the
agreement with the Other Party by means of a written
notification, without (further) prior notice of default and without
court order:
A. in the event of permanent force majeure as referred to in these
General Terms and Conditions;
B. if, despite proper notice of default, the Other Party continues
to fail to meet any of its obligations to User under the agreement,
or continues to fail to do so properly, fully, or in a timely fashion;
C. if the Other Party is granted a (provisional) suspension of
payments or applies for bankruptcy or others apply for its
bankruptcy, if the Other Party offers to make any (private)
arrangement with its creditors or convenes a meeting of creditors
(for that purpose), or if an application is made or granted for a
debt rescheduling arrangement for private individuals to apply to
the Other Party;
D. if the Other Party’s business is wound up and/or its business
operations are de facto discontinued or moved to a location
outside the Netherlands;
E. if a guardian is appointed over the Other Party’s assets, or the
Other Party’s assets are attached and the attachment continues
for at least one month, or any debt is being recovered from its
assets;
F. if there is any change in control of the Other Party such that
proper performance of the Other Party’s obligations can no longer
be guaranteed or is put at risk;
G. if, in light of how matters are being communicated and
handled or dealt with, User cannot reasonably be required to
continue the cooperation or to perform the agreement.

16. Joint and several liability
If the Other Party comprises multiple individuals, legal entities or
companies, these are jointly and severally liable for the
performance of all obligations under the agreement that they
have concluded with User and which is governed by these General
Terms and Conditions.

17. Void/voidable
If any of the provisions of the agreement or these General Terms
and Conditions are held to be void or voidable, that will not affect
the validity of the other provisions of the agreement or these
General Terms and Conditions. The annulled or voided provisions
will be replaced by ones approximating as closely as possible, and
as permitted by law, that which the parties would have agreed
upon if they had been aware that the original provisions were
void or voidable.

18. Governing law and dispute resolution
18.1 All legal relationships between User and the Other Party,
including all offers and proposals issued by User and all
agreements made between User and the Other Party, are
governed exclusively by the laws of the Netherlands.
18.2 The applicability of the UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods is expressly excluded.
18.3 All disputes arising from or connected with the legal relationship
between User and the Other Party, to which these General Terms
and Conditions apply, will be submitted exclusively to the
competent judge at the Overijssel District Court in Almelo, The
Netherlands, unless any mandatory rule of law provides
otherwise.

These General Terms and Conditions have been filed with the Chamber of
Commerce under number 60229950.